Leven vóór Arthur

Uther Pendragon, een legendarische koning van Groot-Brittannië was Arthurs vader. Hij werd vaak beschreven als een sterke koning en beschermer van het volk. Onder Koning Uthers heerschappij, heerste er vrede en voorspoed, het volk was tevreden en voelde zich veilig. Hij had echter geen zoon om zijn troon over te nemen en geen dochter om hem bij te staan. Het verhaal gaat dat Uther op latere leeftijd een obsessie had voor Dame Igraine, de vrouw van zijn vazal Gorlois, de Hertog van Tintagel. Om Dame Igraine weer te kunnen zien, kondigde de Koning een groot feestbanket aan dat in zijn kasteel zou worden gehouden en nodigde de adel uit in het land. Tijdens dat feest kon de dubbelhartige Koning zijn diepste verlangens niet beheersen en probeerde hij Dame Igraine voor zich te winnen. De Hertog was furieus vanwege Koning Uthers ongepaste avances en keerde per direct terug naar zijn kasteel samen met zijn vrouw. Het was uiteraard ongebruikelijk om een koninklijk feest ineens te verlaten tijdens de officiële aanwezigheid van de koning zelf. Koning Uther eiste dat ze terugkeerden en wanneer ze weigerden, verklaarde de Koning de oorlog. Maar Koning Uther gaf niets om de strijd. Hij was wanhopig om Dame Igraine voor zich te winnen en smeekte Merlijn om hulp. Merlijn was bereid om de bedrieglijke Koning te helpen, maar wel tegen een bepaalde prijs. Alle kinderen die door zijn interventie werden geboren zou Uther zelf onder zijn vleugels nemen. Uther stemde in en Merlijn gebruikte zijn magie om de Koning hetzelfde uiterlijk te geven als Gorlois. Diezelfde avond vielen Koning Uthers troepen Gorlois aan en in het duister van de nacht betrad de Koning Kasteel Tintagel en bracht de nacht door met Dame Igraine. Die nacht werd Arthur geboren. De volgende ochtend volgde het nieuws dat Gorlois was gesneuveld in de strijd. Hiermee kon Koning Uther zonder enig obstakel trouwen met Dame Igraine en haar dochters van Gorlois naar een klooster sturen.

 

Arthurs Jeugd

Arthurs jeugd was allesbehalve koninklijk of comfortabel. Hij was niet alleen een buitenechtelijk kind, maar hij werd ook geboren tijdens hele zware tijden. De gezondheid van de Koning ging steeds meer achteruit en de volksstammen raakten verwikkeld in een machtsstrijd, waardoor het land verdeeld raakte in verschillende koninkrijken. Daarnaast vielen de Saksen aan en dreven de Britten steeds verder naar het westen. Merlijn adviseerde dat Arthur in anonimiteit moest opgroeien en bracht hem naar het kasteel van Heer Ector, een loyale geallieerde van de koning. Daar groeide hij samen op met Ectors zoon, Heer Kay. Heer Kay en zijn vrienden beschouwden Arthur als een buitenechtelijk kind en plaagden hem hier vaak mee. De arme jongen groeide op in schaamte en wist niets af van zijn koninklijke afkomst.

Toen Arthur ouder werd, introduceerde Merlijn zichzelf aan hem. Merlijn was zijn mentor op vele vakgebieden en ze werden goede vrienden. Merlijn zag de potentie in Arthur om een wijze en rechtvaardige heerser te worden en door onderwijs en ervaring hielp hij de jonge prins om te leren en verder te ontwikkelen. De prins zou later een barmhartige Koning worden van het grootste Koninkrijk dat er ooit zou bestaan.

 

Het Zwaard in de Steen

Koning Uthers gezondheid verslechterde naarmate hij ouder werd. Zijn Koninkrijk was verdeeld door volksstammen en Saksen. Hij zag overal vijanden en zijn paranoia was gegrond. Uiteindelijk lukten het de Saksen namelijk om Koning Uther te vergiftigen. Toen Koning Uther overleed, raakte het onrustige land in complete chaos, want iedereen probeerde de volgende Koning te worden. Merlijn was hier echter op voorbereid en gebruikte zijn magie om een zwaard in een steen te stoppen. De woorden die in goud op het zwaard waren gegraveerd waren: “Diegene die dit zwaard uit dit steen kan heffen, is de rechtmatige koning van heel Engeland.“ In plaats van dat er werd gevochten, probeerde men één voor één het zwaard uit de steen te heffen, met als hoop  dat ze de nieuwe Koning zouden worden. Maar dit lukte niemand en het zwaard en de Koning raakten spoedig in vergetelheid.
Op een dag werd de inmiddels 15-jarige Arthur door Merlijn naar het zwaard in de steen gebracht. Een menigte had zich verzameld en zouden getuige worden van het grootste moment in de geschiedenis: Arthur die heldhaftig het zwaard wist te heffen uit de steen nadat Heer Kay eerder had gefaald. Na dit moment werd Arthur gekroond tot de nieuwe Koning van Groot-Brittannië en de menigte juichten dit toe. Het zwaard in de steen was echter geen magisch zwaard. Koning Arthur zou later de Vrouwe van het Meer voor zich weten te winnen en zij kende hem het krachtige zwaard Excalibur toe. Hij versloeg vele vijanden met dit wapen.

 

Koning Arthur

Arthur wist de troon spoedig te bemachtigen en volgde zijn vader op als Koning van Groot-Brittannië. Vanuit zijn basis in het Legendarische Camelot verzamelde hij de sterkste en dapperste ridders om hen heen. Hij richtte de beroemde Ridders van de Ronde Tafel op, waar iedere ridder het volste vertrouwen had van de Koning en tevens een gelijke stem had met betrekking tot zaken die daar werden besproken. De ridders zouden vanuit hier op heroïsche avonturen gaan om jonge dames in nood te redden en mysterieuze beesten te verslaan.

Ondanks zijn leeftijd was Koning Arthur een bekwame, strategische leider en samen met hem namen de Ridders van de Ronde Tafel deel in grootse gevechten tegen de Saksen en probeerden ze de volksstammen te herenigen. De eerste veldslag leidde tot een enorme overwinning bij Mons Badonicus. Hiermee werd tijdelijk de usurpatie van de Saksen afgeslagen. Toen ze opnieuw probeerden binnen te vallen, won Koning Arthur drie beslissende veldslagen achtereen en dwong hij ze om Groot-Brittannië te verlaten. De Saksen stemden hiermee in, maar vlak daarna probeerden ze Koning Arthur toch te verrassen met een aanval op de kust van Groot-Brittannië. Maar Koning Arthur verzamelde zijn leger en ging opnieuw de strijd aan tegen de Saksen en wist ze voor eens en altijd te verslaan in een glorieuze veldslag.

Koning Arthur was een geliefde koning en stond bekend om zijn moed en vrijgevigheid. In het begin van zijn leiderschap ontmoette en trouwde hij met de prachtige Guinevere, die was voorbestemd zijn ondergang en die van de Ridders van de Ronde Tafel in te leiden. Zodra ze namelijk de heldhaftige en knappe Lancelot tegenkwam, één van Koning Arthurs meest loyale ridders, was het voor beiden liefde op het eerste gezicht en begonnen ze steeds meer van elkaar te houden. In het begin weigerden ze om elkaar te zien, omdat hij een loyale ridder was van de Koning, met een vaste plek aan de Ronde Tafel. Koning Arthur merkte hun liefde voor elkaar echter niet op en wilde graag dat ze vrienden waren, dus vroeg hij Lancelot om vriendelijker tegen haar te zijn en haar te beschermen aangezien hij zijn meest loyale ridder was. Koning Arthur merkte niet op dat Lancelots onverschilligheid tegenover Guinevere juist was om hem te beschermen en Lancelot moest zijn Koning gehoorzamen. Naarmate de tijd vorderde, konden Lancelot en Guinevere elkaar niet meer weerstaan en uiteindelijk kwam de waarheid over hun affaire aan het licht. Lancelot moest ontsnappen en zich verschuilen voor de toorn van de Koning.

Laatste Veldslag

Koning Arthur werd verblind door wraak. Hij bleef onafgebroken zoeken naar Lancelot, totdat hij een mogelijke plek vond waar Lancelot zich had verschuild. Hij marcheerde zijn leger naar een kasteel in Frankrijk, waar hij dacht dat Lancelot zich bevond. Hij belegerde het kasteel en gaf aan dat hij het kasteel niet zou verlaten totdat Lancelot verscheen of iedereen dood was. In zijn afwezigheid liet hij zijn buitenechtelijk kind Mordred Groot-Brittannië besturen.

Vlak na het beleg kreeg Koning Arthur een boodschap van Merlijn. Mordred had hem verraden door zijn vrouw Guinevere te gijzelen en de troon op te eisen. Nadat hij het nieuws hoorde van Guinevere en Mordred, kon Koning Arthur niets anders doen dan terug te keren naar Groot-Brittannië. Wat Arthur niet wist dat dit allemaal onderdeel was van Morgana’s kwaadaardige plan om Groot-Brittannië over te nemen en de wereld te veroveren. Ze had een drakenei dat op het punt stond uit te komen. Haar plan was om Mordred en Arthur elkaar te laten doden zodat zij de troon kon opeisen. Met haar draak zou ze enorm machtig zijn, maar als ze ook nog Excalibur kon bemachtigen en gebruiken, dan kon niemand haar meer stoppen.

Bij zijn terugkeer werd Koning Arthur in één van zijn dromen gewaarschuwd dat bij een directe confrontatie met Mordred, hij zou falen. Hij besloot daarom om gezanten te sturen en te onderhandelen met de verraderlijke Mordred. Tijdens de onderhandelingen werd één van Mordreds mannen gebeten door een adder. Op het moment dat hij zijn zwaard wilde gebruiken om het te doden, weerkaatste het licht van de zon via zijn zwaard. Beide legers dachten dat er een aanval stond te gebeuren en dit luidde het begin in van de laatste grote veldslag, de Slag van Camlann.

Velen van Mordreds troepen waren gevlucht toen ze beseften dat ze tegen Koning Arthur moesten vechten. Toch nam de Slag van Camlann de hele dag in beslag. Tegen de avond waren alleen enkele van de beste mannen overgebleven om te vechten. Koning Arthur maakte gebruik van deze gelegenheid om Mordred een aanbod te doen: wapenstilstand in ruil voor Guinevere’s leven. Toen Mordred weigerde, bestormde Koning Arthur het kasteel. Hij zag Guinevere naast Mordred, maar hij zag Morgana ook vanuit zijn ooghoek. Hij besefte op dat moment dat zij hierachter zat en sloeg genadeloos toe met zijn zwaard. Toen zijn zwaard haar lichaam had doorkliefd, zag hij tot zijn schrik dat haar gezicht veranderde van Morgana in Guinevere nadat de spreuk was uitgewerkt. De Guinevere naast Mordred lachte en veranderde in Morgana. Koning Arthur was razend en doodde de overgebleven ridders van Mordred terwijl Morgana wegvluchtte. Alleen Mordred bleef over en Koning Arthur kon hem uiteindelijk confronteren. Ze waren twee van de beste strijders in het koninkrijk en na een lang en uitputtend gevecht, lukte het Koning Arthur om Mordred de fatale slag toe te dienen. Toen Koning Arthur zijn zwaard in Mordreds hart stak, werd hij afgeleid door het zonlicht dat werd weerkaatst via een drakenei. Op dit moment stak Mordred zichzelf nog dieper in Koning Arthurs zwaard zodat hij Koning Arthurs lichaam kon bereiken en zo de Koning alsnog fataal kon verwonden. Voordat hij zijn laatste adem uitblies, had Arthur één laatste verzoek: Dat Excalibur terugkeerde naar de steen op het Eiland van Avalon.

 

Avalon

Vanuit de nevelen van het meer verschenen er drie feeënkoninginnen. Ze voerden Arthurs lichaam naar het mystieke Eiland van Avalon waar zijn wonden konden genezen. Maar er hangt een sluier van mysterie en geheimzinnigheid over deze mythische plek en voor velen is het onduidelijk wat er werkelijk is gebeurd met Arthur. Er wordt gezegd dat hij op een dag weer zal ontwaken om Groot-Brittannië te verdedigen wanneer ze hem het hardst nodig hebben! Maar tot die dag, staat Merlijn erop dat jij het drakenei meeneemt, want jij bent de grootste hoop om het kwaadaardige duister te overwinnen.